Почистване със сух лед
 
почистваща машина "I³ MicroClean" - Cold Jet
Версия за разпечатване
 


Драгомир Драгнев - Управител
Телефон 1:  0885  912716
Телефон 2:  0899  226542
Тел. / Факс: 052 /  649 111
e-mail:
coldclean.bg@gmail.com

   |  Почистваща машина "I³ MicroClean" на Cold Jet   |   Описание на метода   |

                   Основни мерки за безопасност при работа с "I³ MicroClean" - Cold Jet

- НЕ започвайте работа с машината преди да прочетете "Ръководството за работа".
- НИКОГА не оставяйте непокрити места по тялото при работа със сухия лед.
- ВИНАГИ използвайте защита за очите и ушите (предпазни очила и предпазители за ушите) и термоустойчиви ръкавици
- ВСЕКИ, който се намира в зоната на бластиране, трябва да спазва изискванията за безопасност.
- НИКОГА не насочвайте дюзата към човек и ВИНАГИ действайте с изключителна предпазливост, когато има хора в зоната на почистване
  (
бластиране).

- НИКОГА не завързвайте спусъка на ръкохватката (пистолета) в положение Включено (това може да повреди механизма и да направи
  гаранцията невалидна)
- НИКОГА не използвайте машината за други цели, освен по предназначение.
- Използвайте САМО сух лед като почистващо (бластиращо) средство.
- НИКОГА не работете в ограничено пространство, където няма одобрена вентилационна система.
- НИКОГА не покривайте вентилационните отвори
- НИКОГА не позволявайте на необучен персонал да работи с машината.
- НИКОГА не работете с повредена машина.
- ВИНАГИ изключвайте основното захранване и откачайте контролния кабел от пистолета преди да откачите бластиращия шланг (маркуч).
- НИКОГА не превишавайте препоръчаното работно налягане за маркуча (шланга) или машината.
- ВИНАГИ поставяйте предметите за почистване в устойчиво положение на земята.
- ВИНАГИ проверявайте дали шланговете са здраво и сигурно закрепени.
- ПАЗЕТЕ маркучите (шланговете) и кабелите далеч от места, където минават хора.
- ПРОВЕРЯВАЙТЕ маркучите и кабелите за прорези и други механични увреждания.
- НЕ УСУКВАЙТЕ бластиращия маркуч преди или по време на работа.
- НИКОГА не откачайте маркуча за подаване на сгъстен въздух преди да изключите източника за подаване на въздух.
- САМО на сервизни техници на Cold Jet е позволено да работят върху електрическите компоненти на машината.
- НЕ работете с оборудване, което има открити, неизолирани електрически части.
- ВИНАГИ следвайте техническите инструкции на съответните държавни стандарти за осигуряване безопасност на труда.
- При възникване на аварийна ситуация използвайте червения авариен бутон , за да спрете незабавно машината .


    Мерки за безопасност при електростатично разреждане

Електростатичното разреждане може да бъде опасно за оператора на машината и за оборудването. Този статичен електрически заряд на CO2 варира в зависимост от количеството лед и от влажността в момента. Следвайте следните инструкции, за да осигурите безопасна работа по време на бластирането (почистването).

Захранващият блок (изход) трябва да има добро заземяване
Това е изключително важно за отвеждане на статичното електричество. Ако заземяването не е свързано, статичният заряд може да се разреди върху оператора или върху някой от компонентите на машината.

Заземяващият кабел на машината трябва да бъде свързан към обработваната повърхност
Ако обработваният детайл е върху незаземена повърхност може да се създаде електростатичен заряд, който може да нарани оператора или да повреди оборудването. Увийте или закачете заземяващия кабел към обработвания детайл, за да се разреди (разсее) статичния заряд. Метална рамка, която поддържа обработвания детайл на място, може да бъде използвана, но рамката и детайлът трябва да са свързани електрически. Използвайте уред (тестер) за електропроводимост, за да се уверите в това.

Запознайте се с окръжаващата среда.
Образуването на електростатично електричество се изменя, когато нивата на влажност се променят и варира в зависимост от местоположението. Електростатичното разреждане е по-голямо при ниски нива на влажност и се появява най-често през зимата
(при около 0° С).

   Мерки за безопасност при работа с въглероден двуокис СО2

Въглеродният двуокис (СО2) е газ съществуващ в природата и нормален продукт от дишането. Въпреки това е необходимо да се работи с повишено внимание с този продукт !
    Тази машина използва въглеродния двуокис (във вид на сух лед) като почистващо (бластиращо) средство.
    Сухият лед е много студен (до -79
° С) и може да замрази кожата мигновенно.
   
СО2 е тежък газ, което означава, че се установява близо до пода (земята).
    ВИНАГИ проветрявайте по време на бластирането (почистването с сух лед).
   
СО2 е неотровен, не предизвиква корозия, не е проводим и е одобрен за използване от съответните институции в САЩ (the FDA и USDA). Газът не е опасен, когато сте в досег с ниски концентрации. Повишено внимание се изисква, когато работите с материали, които могат да отделят кислород.

   Представяне на почистващата машина "I³ MicroClean Cold Jet"

   Това е най-малкия портативен модел, който предлага революционно нови възможности за прецизно почистване и осигурява лесен достъп до трудни за почистване места.
 
 Моделът "I³ MicroClean Cold Jet" използва сух лед (във вид на блок) доставен както от местен производител, така и от дистрибуторския център за региона.
   Машината изисква стандартно налягане на сгъстения въздух и стандартно електрическо захранване за нормална работа.

  
"I³ MicroClean Cold Jet" има новаторска, патентована система за подаване на сухия лед и контролна система, които поддържат постоянен дебит на подаването.
   По време на работа подаващата система пренася леда, остърган от блока в улея към въздушната струя от компресора със скорост, определена от системата за контрол на подаването.
   Частиците сух лед сублимират във въздуха при удара с почистваната повърхност. Единственият остатък след това са бластираните замърсявания (нечистотии).

  
"I³ MicroClean Cold Jet" има капацитет да побере блок сух лед с максимални размери 150 х 150 х 300 мм. Минималният размер на блока трябва да е 127 х 127 х 300 мм. По-малки блокове също могат да бъдат използвани, но това ще доведе до спадане качеството на почистване.
   Разходът на сух лед варира от 0 до 0,550 кг/мин.

   Машината бластира (почиства) с налягане от 0 до 9 бара.

     Стартиране на машината

- Проверете следните параметри на въздуха:
         - тръбата за въздух е най-малко 13 мм в диаметър
         - налягането на въздуха не превишава 9 бара
         - температурата на въздуха не превишава 50°С

- Уверете се, че захранването и изпускателният клапан , са в положение
  ИЗКЛ. (OFF = 0).
-
Свържете здраво и сигурно бластиращия шланг и контролния кабел към машината.
- Свържете сигурно пистолета към бластиращия шланг и контролния кабел.
- Свържете дюзата към бластиращия пистолет.
- Прикачете шланга (маркуча) за въздух към вътрешната тръба за въздух, намираща се от
  дясната страна на машината. (Проверете на табелката с техническите данни на машината
  какви са параметрите на работното налягане).
- Уверете се, че улея за лед е сух и чист (няма парчета и остатъци) .
- Свържете заземяващия кабел към почистваната повърхност или към електропроводима
  поддържаща рамка (плот).
- Включете компресора и проверете маркуча дали не изпуска отнякъде.
- Включете елктрическия кабел на захранването в контакта. Ако е необходим удължител на
 
кабела, той трябва да отговаря на техническите изисквания на производителя, описани на
  табелката с техническите данни на машината, а така също и на всички държавни стандарти.
  (Проверете на табелката на машината какво е работното напрежение,предписано от
  производителя).
- Поставете бутона на захранването в положение ON - позиция  ( I ).
-
Завъртете ключа на изпускателния клапан в положение ON - позиция  ( I ),   за да прочистите  филтъра от вода и след това завъртете ключа в положение OFF - позиция   ( O ), за да  затворите клапана.
- Ако налягането на сгъстения въздух превишава 9 бара, използвайте външен регулатор, за да
  го понижите.
- Машината е готова за работа (бластиране).

    Бластиране (почистване със сух лед)

Когато маркуча за въздух е под налягане и машината е готова за работа, поставете предпазният ключ на ръкохватката (пистолета) нагоре , в позиция  ( I ).

Ако използвате подобрения модел на пистолета (Enhanced Blast Applicator - MCE), ще светне контролна лампа, показваща положение "Включено".

Прочистете системата от натрупването на различни остатъци, късчета чрез продухване със сгъстен въздух в продължение на 1 минута.
    - преди да заредите блока сух лед в улея, завъртете ключа за контрол на подаването   в положение МАХ и дръпнете спусъка на пистолета.
    - след прочистването върнете ключа за контрол на подаването в позиция  ( O ), след което бавно увеличете подаването по скалата до достигане на желаната настройка.

Проверете дали избутващата плоскост (скара) е поставена в края на улея за леда.
Поставете блокче сух лед в улея срещу ножовете.
Затворете капака на резервоара - капакът има защита (включвател/изключвател), която прекъсва оперативната верига при отварянето му.

    Спиране на машината

Спрете бластирането (освобождавате спусъка) и поствете предпазителя на пистолета надолу, в позиция  ( O ). Ако използвате подобрения модел на пистолета (Enhanced Blast Applicator - MCE), ще угасне контролната лампа, което показва, че пистолета е в положение "Изключено".
Отворете капака на резервоара за сух лед, преместете избутващата плоскост в края, за да освободите блока сух лед и извадете леда от улея, а след това затворете капака.
Завъртете ключа на захранването на OFF - позиция  ( O ), за да спрете ел. захранването.
Изключете подаването на сгъстен въздух.
Отворете изпускателния клапан - поставяте го в позиция  ( I ), за да освободите остатъчното налягане.
Когато маркуча за въздух е напъно освободен от налягането (декомпресиран), изключете всички електрически кабели и шланговете (маркучите).

    Ежедневна техническа поддръжка

Източвайте кондензата от въздушния филтър преди да използвате машината. Завъртете ключа на изпускателния клапан в положение ON - позиция  ( I ) , за да прочистите филтъра от вода.
По време на работа проверявайте индикатора за налягане дали отчита.
Проверявайте маркуча за въздух и бластиращия маркуч за прорези и други механични увреждания.

    Седмична поддръжка

Проверете въртящите се ножове за износване и механични повреди.
Уверете се, че отвора на дюзата не е деформиран и няма механични увреждания.

    Месечна поддръжка

Ако филтриращият елемент се нуждае от замяна поръчайте нов - католожният номер е 410399.

    Hit Counter
    Web Site Counter

   Solid LTD - Bulgaria

 Тръбопроводна арматура

  Почистване със сух лед

 Машини за почистване

 Почистване - Фотогалерия


   © 2007 Cold Clean, Ltd - Варна
            Официален представител на Cold Jet за България
           
Official representative of COLD JET for Bulgaria
            coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net